Theo dõi chúng tôi:

Điều khoản sử dụng website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất

kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

SGL và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ

được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn

mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SGL hoặc bên sở hữu chúng.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại

trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay

công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được SGL chấp thuận trước bằng văn

bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp

theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. SGL không bảo đảm tính chính xác,

phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm

đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định

của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và

tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các

bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị

nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ

nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng

không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định

khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai,

cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ

các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt

quá khả năng kiểm soát của đương sự.Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ

thống máy tính của phụ huynh và học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi

của SGL hoặc phụ huynh / học viên, SGL sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong việc phục hồi lại

các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

Thư điện tử

SGL không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến SGL qua Internet sẽ được bảo đảm một cách

hoàn toàn. VUS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu

nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho SGL, hoặc nếu SGL gửi thư điện tử qua Internet cho người

sử dụng theo yêu cầu của họ. SGL không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các

thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên

website

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh

trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải.Nếu bất

đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có

thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả

Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ

xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng