Khách hàng

Lịch học các lớp Popodoo Smart English Quy Nhơn

Đăng bởi: Admin | Ngày: 17/02/2020

TEACHING SCHEDULE

TIME

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

Morning

8h-9h30

 

 

 

 

 

Apple: Avon

Cyan: Tina

Lotus: Edeline

Camellia: Erica

Maize: Lena

Apple: Avon

Cyan: Tina

Lotus: Edeline

Camellia: Erica

Maize: Lena

9h30-11h

 

 

 

 

 

Pineapple: Edeline

Lilac: Erica

Corn: Avon

Parsnip: Mira

Taro: Lena

Pineapple: Edeline

Lilac: Erica

Corn: Avon

Parsnip: Mira

Taro: Lena

Afternoon

16h-17h30

 

 

 

 

 

Mint: Lena

Peas: Erica

Mint: Lena

Peas: Erica

Evening

18h-19h30

White: Tina

Tulip: Avon

Milk: Lynn

Daisy: Kelly

Cactus: Mira

Violet: Erica

Quince: Lynn

Cauliflower: Lena

Potato: Lucy

 

White: Tina

Milk: Lynn

Daisy: Kelly

Carrot: Erica

Pumpkin: Lucy

Yellow: Tina

Violet: Erica

Lily: Lynn

Rose: Kelly

Cauliflower: Lena

 

White: Tina

Tulip: Avon

Cactus: Mira

Quince: Lynn

 

Rose: Kelly

Lily: Lynn

Carrot: Erica

Pumpkin: Lucy

Yellow: Tina

Potato: Lucy

 

 

18h15-20h25

 

 

Blue: Edeline

 

 

 

 

19h-21h

 

Red: Edeline

Purple: Avon

 

Jackfruit: Tina

 

Blue: Edeline

Purple: Avon

 

Red: Edeline

Jackfruit: Tina

 

19h30-21h

Mango: Avon

Grapes: Lynn

Pansy: Mira

Grey: Erica

Dahlia: Kelly

Jasmine: Lynn

Celery: Lena

Beet: Lucy

Banana: Edeline

Fig: Lucy

Longan: Kelly

Henna: Tina

Parsley: Lena

Cilantro: Lynn

 

Papaya: Erica

Sapota: Tina

Dahlia: Kelly

Jasmine: Lynn

Jackfruit: Tina

 

Mango: Avon

Grapes: Lynn

Pansy: Mira

Henna: Tina

Parsley: Lena

Banana: Edeline

Grey: Erica